Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting

Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting

วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุม
Timber Regulation Enforcement Exchange (TREE) Asia – Pacific Meeting  โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมรวยเพชร โรงแรมมารวยกาเด้น กรุงเทพมหานคร  ในการประชุมครั้งนี้มี นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมและบรรยาย เรื่อง การควบคุมการนำเข้าไม้ของประเทศไทย (Import Controls in Thailand)ให้ในที่ประชุมทราบ ถึงระบบการดำเนินการนำเข้าไม้ของประเทศไทย

 

Leave a Comment