SC Sub-Working Meeting

SC Sub-Working Meeting

วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ เข้าร่วมประชุมเรื่อง ขอเชิญประชุมหารือคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมไม้นำเข้า (SC Sub-Working) ณ สมาคมธุรกิจไม้ กรุงเทพมหานคร

 

Leave a Comment