ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้(ภายใต้กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการของสำนักการอนุญาต)

ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการและวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ,เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูล,นักวิชาการเผยแพร่ ,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรา … Read moreประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประชุมหารือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 -12.00น. ห้องประชุมสำ … Read moreประชุมหารือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย

การอบรมหลักสูตร”การส่งเสริมการรับรองจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับมาตรฐาน มอก.14061 และพระราชยัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535

ผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

   วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา ๑๑.๐๐น.นางกันตินันท์ ผิ … Read moreผอ.สศม.ตรวจเยี่ยมด่านป่าไม้กรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง เพื่อรับฟังปัญหาในการดำเนินงานและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน