วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริการ พัฒนาองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
-ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถดําเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
-ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านป่าไม้ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และกระตุ้นจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
-พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
-พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
-พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะทีจ่าเป็นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้
-สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตกับการทํางานของบุคลากรกรมป่าไม้