ส่วนจัดการป่าชุมชน


ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน

ส่วนจัดการป่าาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ

 1.  จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุม ดูแล และประสานงานด้านจัดการป่าชุมชน
 2. ส่งเสริมให้องค์กร สถาบัน ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน และเชื่อมโยงเครือข่าย
 3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
 4. .สนันสนุนข้อมูลและบริการทางวิชาการด้านวนศาสตร์ชุมชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนและการใช้บริการป่าชุมชน
 5. สำรวจและศึกษาข้อมูลด้านการป่าไม้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหาร จัดการ และเผยแพร่
 6. ดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 รวมถึงพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
 7. สนันสนุนงานโครงการพิเศษด้านการป่าชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย

ส่วยจัดการป่าชุมชนประกอบด้วย 2 ฝ่าย ดังนี้

 1. ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ดำเนินการจัดตั้ง ขยาย เพิกถอนป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้และระเบียบกฏหมยที่เกี่ยวข้อง
  1.2 สนันสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  1.3 ส่งเสริมกรพัฒนาศักยภาพของประชาชน ชุมชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรท้องถิ่น และสถาบันต่าง ๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน
  1.4 ปฏิบัติงานป้องกัน และการแก้ไขปัญหาพระสงฆ์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2538 พร้อมทั้งพัฒนาป่าไม้ร่วมกับสถาบันศาสนาในรูปแบบอื่น
  1.5 ดำเนินงานโครงการพิเศษ ตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
 2. ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 ศึกษา วางแผน และพัฒนางานด้านวนศาสตร์
  2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาป่าไนเมืองอย่างยั่งยืน
  2.3 ส่งเสริมและสนันสนุนการดำเนินงานด้านวนศาสตร์ชุมชน
  2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย