ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ มีอำนาจหน้าที่

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช่จ่ายงบประมาณส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแล และประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
 2. ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดของเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่ายดังนี้

 1. ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาต
  1.2 รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
  1.3 สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
  1.4 ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
  1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 2. ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
  2.2 ดำเนินการจัดการพื้นทีป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
  2.3 ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนดำเนินการลดผลกระทบในการอาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
  2.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรีกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้
  2.5 ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้และกฎหมายอื่นที่เกียวข้อง
  2.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 3. ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผน จัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
  3.2 สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
  3.3 ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพ่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  3.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับหมอบหมาย
 4. ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบ
  4.1 ส่งเสริมและสนันสนุนการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของหน่วยงานกรมป่าไม้ในการดำเนินงานการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม
  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติแบบบูรณาการ
  4.3 จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการป่าไสงวนแห่งชาติ
  4.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย