ศูนย์ป่าไม้จังหวัด


ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ในส่วนภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบ มีอำนาจหน้าที่
1) เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ในระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานด้านป่าไม้ในพื้นที่จังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ของสำนัก
2) ดำเนินการด้านการป้องกันบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และลดความขัดแย้งทางการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยประสานการปฏิบัติบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
4) ดำเนินการอนุญาต และการบริการด้านป่าไม้ ให้เป็นไปตามกฏและระเบียบว่าด้วยการป่าไม้ และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
5) ดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร และสนับสนุนการทำงานในระบบ National Single Window และ ASEAN Single Window
6) ส่งเสริมและประสานความร่วมมืองานด้านทรัพยากรธรรมชาติกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
7) สนับสนุนและร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย 5 ศูนย์ป่าไม้ ดังนี้
(1) ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี
(2) ศูนย์ป่าไม้เลย
(3) ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู
(4) ศูนย์ป่าไม้หนองคาย
(5) ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ