การแก้ไขปัญหาที่ดิน คทช.


ผลการดาเนินงานกรมป่าไม้ประเด็น การแก้ไขปัญหาที่ดิน คทช.

1. การดาเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้
ตามนโยบาย คทช.

1. คทช. ต.แม่ทา จ.เชียงใหม่
2. คนต้นน้า ฟื้นคืนป่าต้นน้า…. การฟื้นฟูป่าต้นน้าแนวใหม่ กรมป่าไม้ (คทช.)
3. “วราวุธ” รมว.ทส. ลงพื นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน (คทช.) ชุมชนแม่ทา ต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

https://www.ryt9.com/s/prg/3071575

4. วราวุธ ลงพื นที่ต้นแบบ คทช. ต้าบลแม่ทาอ้าเภอแม่ออน เชียงใหม่ แจกถุงผ้า พร้อมมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24901

5. ผู้แทนชุมชน คทช. ทั่วประเทศ ลงพื นที่ถอดบทเรียนความส้าเร็จ “ชุมชนแม่ทา”

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/855854

6. รมว.ทส. ลงพื นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน ที่ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191125160514174

7. คทช. สู่ชีวิตและป่าไม้ที่ยั่งยืน

https://today.line.me/th/v2/article/PPNGg8

8. แจกที่ดิน ท้ากินในเชียงใหม่ ถ้าผิดเงื่อนไขยึดคืน
9. การจัดที่ดินท้ากินให้ชุมชน (คทช.) ในป่าสงวนแห่งชาติ

https://drive.google.com/file/d/1AFGln_GDoWMGpv74arxr3gndGo9mk_NY/view?usp=sharing