หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนฝึกอบรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ส่วนฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบและหลักสูตรการฝึกอบรม
 2. พัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีด้วยการฝึกอบรมบุคลากร
 3. ให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากร
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม การลาศึกษาต่อของข้าราชการ (ภายในประเทศ)
 5. ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ควบคุม กำกับ ดูแลด้านงานธุรการ สารบรรณ การเงินและบัญชี และด้านบริหารงานบุคคลของส่วนฝึกอบรม
 2. ร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมป่าไม้
 3. ศึกษา กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำบัญชีพัสดุ การจัดทำทะเบียน และการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษา กำกับ ดูแล และควบคุม การใช้ยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์ของส่วนฝึกอบรม
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการจัดการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 6. พัฒนารูปแบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของส่วนฝึกอบรม
 7. ติดต่อ ประสานงานและช่วยอำนวยการทั่วไปกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคล แผนปฏิบัติการประจำปี และกำหนด                  มาตรฐานการพัฒนาบุคคล เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานตามยุทธศาตร์กรมป่าไม้
 2. ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาองค์ความรู้ บริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้
 4. รวบรวม และตรวจสอบโครงการฝึกอบรมของหน่วยงานภายในกรมป่าไม้
 5. ดำเนินการเสนอคำของบประมาณในการฝึกอบรม
 6. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนงบประมาณการฝึกอบรม
 7. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
 8. ดำเนินการด้านความเสมอภาคหญิงชายของกรมป่าไม้
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของกรมป่าไม้
 2. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
 3. รายงาน ติดตาม และประเมินผลการฝึกอบรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อของข้าราชการภายในประเทศ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอทุนของข้าราชการในประเทศ
 6. ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม                          บุคลากรกรมป่าไม้
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการจัดการส่งบุคลากรระดับบริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เพชรบุรี) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรกรมป่าไม้และหน่วยงานภายนอก
 2. ดำเนินการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
 3. ดำเนินการจัดทำให้เป็นแหล่งสารสนเทศและเครือข่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ และแหล่งวิทยาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาค
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ ทั้งทางบก ทางทะเลและชายฝั่ง
 5. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่บุคคลภายในด้านการฝึกอบรมและทัศนศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น