แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2021


วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าณ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ฉช.3 (หนองคอก) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564