แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 สิงหาคม 2020


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมีมีพลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานในพิธี มี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีการมอบเกียรติบัตรและกล้าไม้แก่โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของป่ารอยต่อ 5 จั […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...วันที่ 26 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ” โดยมีนายพัลลภ นักเจริญ ปลัดอำเภอแปลงยาว เป็นประธานในพิธี มี นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้กล่าวรายงานมีการมอบเกียรติบัตรและกล้าไม้แก่โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ โดยมีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ความรู้เกี่ยวกับช้างป่า และ การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ […]

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หลักสูตร “ ...กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี นำโดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายเทียนชัย ตรีชิต ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นายธีรวัฒน์ อ่อนสำลี ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อ.บ.ต.บ้านพระ, ทหาร, ประชาชนจิตอาสา, สมาชิกเครือข่าย รสทป. จำนวน 2 […]

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี โดยการนำของ นายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี ร่วมกับศูนย์ประสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กลุ่มป่าภาคตะวันออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ และหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันปลูกพืชอาหารได้แก่ กล้วย จำนวน 1,500 หน่อ/เหง้า อ้อย จำนวน 500 ท่อน เพิ่มเติมที่แปลง A1เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ณ อ่างน้ำวราวุธ โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์แหล่งน้ำช้างป่าบ้ […]

สร้างแหล่งอาหารช้างป่า แก้ปัญหาให้ชุมชน