แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: กันยายน 2020


วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๙ สาขาปราจีนบุรี โดยนายธวัชชัย วิจิตร์วงษ์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ทำพิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร ซึ่งรับมอบจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ให้แก่ วัด โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน ๒๖ ใบ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.๓(หนองคอก) ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

พิธีส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร