ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผล ฯ 2565 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบการประชุมทางไกล