แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับองค์กร

Posted in การบริหารการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน.