สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนกลาง และรอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15-18 (ภาคเหนือ)

Posted in การประสานการตรวจราชการ, รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ.