รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง )

Posted in การประสานการตรวจราชการ, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน / ประกาศ.