รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (สำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

Posted in การควบคุมภายใน, การบริหารการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน/ประกาศ.