ขอเลื่อนกำหนดการประชุมตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 และ 11

Posted in การประสานการตรวจราชการ, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน/ประกาศ.