ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Posted in การบริหารการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, หนังสือเวียน, หนังสือเวียน/ประกาศ.