แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทำความเข้าใจในการอ่านแปลพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ขอเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 สผ.

ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายหน่วยเบิกจ่าย

เอกสาร 1 ระเบียบวาระการประชุม ฯ

เอกสาร 2 เเบบตอบรับการประชุม ฯ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Beautiful photomechanical prints of White Irises (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

White Irises

Ogawa Kazumasa

Cherry Blossom

Ogawa Kazumasa

Beautiful photomechanical prints of Cherry Blossom (1887-1897) by Ogawa Kazumasa. Original from The Rijksmuseum.

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2