ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น


กรมป่าไม้..ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้

1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. …

2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. …

โดยท่านสามารถทราบผลความคิดเห็นได้ผ่าน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง