Skip to content

หนังสือเวียน/เอกสารดาวโหลด

ทส1606.1/ว19863 อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน

ทส1610.1/2878 หลักกาณฑ์ในการพิจรณาหากำลังผลิตและการอนุญาติเก็บหาของป่า

ทส1610.1/2894 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไปกรมป่าไม้ ณ วันที่1 ตุลาคม 2562

ทส1610.1/2879 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน2ฉบับ

ทส1610.1/2832 การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ ตามะเบีย/กระทรวงการคบังว่าด้วย เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562

ทส1606.1/ว18050 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ ของสำนักแผนงานและสาระสนเทศ

ทส1601.7/ว5180 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ทส161.7/ว5091 แจ้วรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ทส1610.148/2509 แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม่

ทส1610.148/ว2512 คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีคำนวนเทียบจากสัดส่วนโครงการใกล้เคัยงกันตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือคุมก่อสร้าง พ.ศ. 2562

ทส1610.4/2330 ขอเชิญร่วมงาน “สีสรรพรรไม้ เทิดไทบรมราชินีนาถ” ครี้งที่13

ทส. 1610.148/2295 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ทส. 1610.1/2245 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณฃองกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พศ 2562


ทส. 1600.1/1980 มอบอำนาจให้อธบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้

ทส. 1600.1/1979 กำชับผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ)

ทส. 1600.7/ว43 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552 กำหนดแนวทางให้ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ 10 ข้อ ของสำนักงาน ก.พ.

ทส. 16010.148/1897 ลงวันที่ 13มิถุนายน 2562 ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

ทส. 1601.1/11590 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การรวบรวมข้อมูลกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการตามมาตรา-19-พ.ร.บ-ป่าสงวนฯ-1

ทส. 1601.2/10431 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงิน

ทส. 1601.7/ว 3224 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินหน่วยงานขอรับใด้

ทส. 1601.7/3437 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

ทส 1610.148/1877 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด

ทส 1610.1/1856 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ

ทส 1610.1/1826 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ทส 1610.1/1827 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

ทส 1610.1/1827 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

เอกสารการประชุมโครงการ “จิตอาสาพัฒนา” กรมป่าไม้ “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ”
ส่วนแผนงานฯ ขอส่งหนังสือ สคร. ที่ ทส 1610.148/1739 ลว. 29 พ.ค.2562

แนบเอกสารแนบนครราชสีมา

แนบเอกสารแนบพิษณุโลก

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Skip to content