บริหารจัดการกล้าไม้ที่มีคุณภาพแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วม