จัดซื้อจัดจ้างสำนัก


ประจำเดือน เมษายน 2563

ประจำเดือน กุมภาพัน 2563
 • เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายการ

 • ประจำเดือน มกราคม 2563
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ

 • ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน เมษายน 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20X40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
  • ประกวดราคาค้าจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม…
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (CAB) 3 คัน อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  • ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน  อ่านเพิ่มเติม…
  • เอกสารประกวดราคาซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย อ่านเพิ่ม…

  ประจำเดือนตุลาคม 2561

  ประจำเดือนกันยายน 2561

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก็สร้าง  อ่านเพิ่มเติ่ม…
  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื่อจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
  • เอกสารประกวดราคาการจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน จัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ที่4 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 7-10 จำนวน 500 ไร่ ป่าเขาประดู่ท่ี3 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 14อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 13อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่ ป่าครบุรีที่ 10อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 8 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 400 ไร่ ป่าครบุรีที่ 3 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 500 ไร่ ป่าครบุรีที่ 2 อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเสรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา หนองเต็ง – จักรราช อ่านเพิ่มเติม…
  • เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนมกราคา 2561 

  • หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 4 จ.นครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 13 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 3 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 14 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 10 (นม.) อ่านเพิ่มเติม…
  • ราคากลาง  โครงการจ้่งกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อพิ่มเพื่นที่สีเขียว จำนวน 70,000 ต้น อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนสิงหาคม 2560

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดารรและราคากลาง สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้าง กิจกรมมเพาะชำ สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง อ่านอ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง – จักรราช (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง จังหวัดสุรินทร์ (ตาราง ปปช. 07) อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือนธันวาคม 2559

  • เอกสารประกวดจ้างอาคารสำนักงาน สจป.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านเพิ่มเติม…
  • ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สจท.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-e-bidding) อ่านเพิ่มเติม…