จัดซื้อจัดจ้างสำนัก

ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (e-bidding)
 • ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 • ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ` รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตั้น ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนเมษายน 2567
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนมีนาคม 2567
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 • ประจำเดือนกันยายน 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนสิงหาคม 2566
 • ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนเมษายน 2566
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่อหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ขอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566)
 • ประจำเดือนมกราคม
 • ประการกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ หน่วยป้องกันรักษาป่า ตำบลบ้านซบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1 (ฝั่งซ้ายห้วยสำราญ-ห้วยกำโพด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  ร่าง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาซื่อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหน้าคนขับ (Cab) ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประจำเดือนพฤศภาคม 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด ประจำเดือนพฤศภาคม 2565
 • ประจำเดือนเมษายน 2565
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
 • ประจำเดือนมกราคม 2565
  ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยวิธีคัดเลือก
  ประจำเดือนธัวาคม 2564
  ประกาศกรมป่าไม้เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) โดยวิธีคัดเลือก
  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องเผยแพร่การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
 • ประจำเดือน กันยายน 2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 3 (นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 3 (นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนมกราคม 2564
 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 3 (นครราชสีมา)
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายการ
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนธันวาคม 2563
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายงานผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) และเอกสารประกวดราคา
 • ราคากลาง งานจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) (ครั้งที่2)
 • เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 และโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา (เพิ่มเติม)
 • เรื่อง แต่งตั้งจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2 )
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biodding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biodding) (ครั้งที่ 2 )
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biodding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biodding) (ครั้งที่ 2)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.6 (ครบุรี) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นม.1 (ปากช่อง) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ บร.2 (หนองกี่) จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สร.5 (หินล้ม-พนมดิน) จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ประคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช.อำเภอ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประจำเดือน กุมภาพัน 2563
 • เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
 • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายการ

 • ประจำเดือน มกราคม 2563
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
 • ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์จัดการข้อมูลสารสนเทศ ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ปรำจำเดือนพฤษภาคม 2562
 • ประกาศราคาจ้างก่อสร้างศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศด้นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างแบบ (บก.01)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (บก.01)
 • ประจำเดือนเมษายน 2562
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บไม้มีค่า ขนาด 20X40 เมตร จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • จัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
 • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ
 • จัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคาศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาค้าจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
 • จัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน ธนวามคม 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร.5 (สตึก) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (CAB) 3 คัน
 • จัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
 • ประกวดราคาซื่อ จัดซื่อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 3 คัน
 • เอกสารประกวดราคาซื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
 • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • จัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก็สร้าง
 • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื่อจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 45,000 ต้น
 • เอกสารประกวดราคาการจัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 48,000 ต้น
 • ตารางแสดงวงเงิน จัดซื่อกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง
 • แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน กิจกรรมปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ หน่วยฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ ที่4 (นม.)
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 7-10 จำนวน 500 ไร่ ป่าเขาประดู่ท่ี3
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 14
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 13
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 300 ไร่ ป่าครบุรีที่ 10
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 200 ไร่ ป่าครบุรีที่ 8
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-6 จำนวน 400 ไร่ ป่าครบุรีที่
 • ตารางแสดงวงเงิน ชื่อโครางการ จ้างเหมาปฏิบัติงาน บำรุงรักษาป่าที่ 2-3 จำนวน 500 ไร่ ป่าครบุรีที่
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการปลูกป่าเสรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพารา หนองเต็ง – จักรราช
 • เรื่องประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคา 2561
 • หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บุกรุก) ที่ 4 จ.นครราชสีมา
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 13 (นม.)
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาประดู่ที่ 3 (นม.)
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 2 (นม.)
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 3 (นม.)
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 14
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 8
 • ข้อมูลราคากลาง หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าครบุรีที่ 10 (นม.)
 • ราคากลาง โครงการจ้่งกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อพิ่มเพื่นที่สีเขียว จำนวน 70,000 ต้น
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดารรและราคากลาง สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้าง กิจกรมมเพาะชำ สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง – จักรราช (ตาราง ปปช. 07)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่ือจัดจ้าง กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกิจกรรมทเพาะชำกล้าไม้พะยูง จังหวัดสุรินทร์ (ตาราง ปปช. 07)
 • การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
 • เอกสารประกวดจ้างอาคารสำนักงาน สจป.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน สจท.ที่ 8 (นม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (-e-bidding)
 •  

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *