8.ข้อกำหนด


ข้อกำหนด ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2525) ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรในการแปรรูปไม้ยางพารา

ข้อกำหนด ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2526) ว่าด้วยการควบคุมสิ่งประดิษฐ์

ข้อกำหนด ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2532) ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ข้อกำหนด ฉบับที่ 19 (พ.ส. 2539) ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ข้อกำหนด ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2559) ว่าด้วยการควบคุมการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพารา