รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562

โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2560-2561

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

>>> Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 (.shp) <<<

>>> Download ฐานข้อมูลชนิดป่าของประเทศไทย ปี 2560-2561 (.shp) <<<

รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2558-2559

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2559

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2558-2559
กรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Download Shapefile ครับ