รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าปี 2561-2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

Download ฐานข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าของประเทศไทย ปี 2561-2562

โดยกรอกคำขอข้อมูลตาม Link เมื่อกรอกเสร็จจะปรากฏ Link ให้ Load Shapefile

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการที่ดินป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้เป็นผู้กล่าวรายงาน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบนโยบายการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13 และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วยข้าราชการและพนักงานราชการซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้