รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ เป็นตัวแทนรับมอบโล่รางวัลหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาค ประจำปี 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขากระบี่ และได้มอบโล่รางวัลให้แก่ นายชนนท์ณัฎฐ์ พัฒนะศิลป์ ซึ่งเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ระดับภาค ประจำปี 2564