โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

สถานการณ์ภาพรวมของกรมป่าไม้

0
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด (ราย)
0
ผู้ถูกกักตัวทั้งหมด (ราย)
0
ผู้พ้นการกักตัวทั้งหมด (ราย)

ผู้ถูกกักตัว ณ วันนี้

0
ส่วนกลาง (ราย)
0
รวมทั้งหมด (ราย)
0
รวมทั้งหมด (ราย)

ผู้ที่พ้นระยะกักตัว ณ วันนี้

0
ส่วนกลาง (ราย)
0
ส่วนภูมิภาค (ราย)
0
รวมทั้งหมด (ราย)
สถานการณ์ในไทย
สถานการณ์ทั่วโลก
เกี่ยวกับศูนย์ป้องกันฯ COVID-19
ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลข่าวสาร