ประวัติความเป็นมา

หลังจากการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2550 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ มีลักษณะเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ตามส่วนภูมิภาค เรียกว่า “สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้”กระจายอยู่ทั่วประเทศรวม 13 สำนัก และสำนักงานสาขาอีก จำนวน 10 สาขา โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ มีภาระกิจและอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ในส่วนของกรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียวในส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ หลังจากหน่วยงานเดิมซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ สำนักงานป่าไม้เขต ป่าไม้จังหวัด ป่าไม้อำเภอ ป่าไม้สาขา ได้ยกเลิกไป ภาระกิจทั้งหมด ของหน่วยงานเหล่านั้นก็ได้มาขึ้นกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ มีขอบเขตรับผิดชอบ พื้นที่ทั้งหมดของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดกระบี่ เลขที่ 105 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000 หมายเลขโทรศัพท์ 075656378 โทรสาร 075656378
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่มีดังต่อไปนี้
1.จัดทำแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้
3.กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่
4.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายหมาย