การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสาธิตการบรรเทาความยากจนโดยภาคการป่าไม้ในประเทศไทย (Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in Thailand) ภายใต้กองทุนพิเศษความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กองทุน MLC มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5  ปี (2563-2567) โดยมีสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อลดปัญหาความยากจนและสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหาร ให้แก่ประชาชนที่พึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ในการดำรงชีพ และมีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อเป็นพื้นที่สาธิต (Demonstration site) ต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี (Best practice) สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงอีก … Read more

thไทย