การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุม MMRF5 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับคณะผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดประชุม โดยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเตรียมการและจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกำหนดการ ที่มีกำหนดจัดประชุมในระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2565 และเห็นชอบการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่เดียวกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 (SOM3) และการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22 (EGILAT22) … Read more

พัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายวันชัย   จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับประเด็นเพิ่มเติม ความเห็น และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นเอกสารที่จะส่งต่อให้เขตเศรษฐกิจต่าง ๆ พิจารณา เพื่อที่จะเสนอให้รัฐมนตรี ที่มาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 ให้การรับรอง ซึ่งเนื้อหาหลักในร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรี จะประกอบด้วย การส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายและการกำจัดการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เพื่อการบริการระบบนิเวศ การนำแนวทาง Bio-Circular-Green Economic Model มาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุผลตามการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาร่างถ้อยแถลงร่วมกับเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งกรมป่าไม้ จะได้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะ นำเรียนที่คณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ. 2565 และคณะทำงานด้านสารัตถะ … Read more

ความร่วมมือด้านการป่าไม้ ไทย – ออสเตรเลีย

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย และในโอกาสเฉลิมฉลอง 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย ในโอกาสนี้ ฯพณฯ อัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย และนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ดำเนินการบันทึกเทปเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายของทั้งสองประเทศ ผ่านคู่มือ Country Specific Guideline (CSG) for Thailand หรือ “คู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย” ซึ่งได้รับการรับรองจากทั้งสองฝ่าย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 และเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (https://www.awe.gov.au/agriculture-land/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#country-specific-guidelines) ซึ่งเทปวีดิทัศน์นี้จะเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องต้องกันที่จะจัดการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย ให้กับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งไทยและฝั่งออสเตรเลีย ในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 … Read more

thไทย