ผู้อำนวยการ Eden Project พร้อมคณะ ให้คำแนะนำการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้ร่วมปฏิบัติงานรับรองชาวต่างประเทศ กับสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ในโอกาสที่ Dr.Mike Maunder ผู้อำนวยการ Eden Project และ Mr. Paul Stone ได้เดินทางมาประเทศไทย ตามที่กรมป่าไม้เรียนเชิญ เพื่อมาให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูพื้นที่เหมือง 

การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการประชุม CBD COP14 และ Ramsar COP13

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ซี โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้ ๑)การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ ๑๓ โดย นางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายและกลไก ๒)การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๔ (CBD COP14) โดย ดร.เบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ประสานงานกลางอนุสัญญา และ ๓)การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอยภัยทางชีวภาพ สมัยที่ ๙ (COP-MOP9) โดย … Read more

การประชุมเพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานของไทยในการประชุมเอเปคและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือทิศทางการดำเนินงานของไทยในการประชุมเอเปคและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน และหารือทิศทางการดำเนินการของไทยสำหรับการประชุมเอเปคในปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเอเปค สามารถดาว์โหลดเอกสารประกอบการประชุมตามลิงค์นี้ https://goo.gl/iqJxV1 หรือสแกน OR Code ในรูปภาพด้านล่างนี้

thไทย