ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการกำหนดให้สถาบันหรือองค์กรอื่นดำเนินการรับรองไม้ และการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร แทนกรมป่าไม้ พ.ศ. ….


แสดงความคิดเห็น โปรดคลิกที่นี่