ผลิตภัณฑ์ไม้


ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552 นั้น ” ผลิตภัณฑ์ไม้  ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ทำจากไม้ หรือมีไม้เป็นส่วนประกอบ ที่ได้จัดทำเป็นของสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะที่จะแปรรูปเป็นอย่างอื่น

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552

หลักฐานเอกสารที่ใช้ยื่นคำขอหนังสือรับรองไม้

– สำเนาใบสั่งสินค้า Invoice

– ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ไม้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ

– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีรับมอบอำนาจมาดำเนินการแทน)

– สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

– สำเนาใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดย ใช้เครื่องจักรลักษณะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง/ใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม/ใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม

– สำเนาใบอนุญาตค้าสิ่งประดิษฐ์

– หนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์

และมีขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง ดังนี้