เอกสารที่เผยแพร่อื่นๆ


ระเบียบและคำสั่ง

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 160/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 2. มติคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2543 เรื่อง การขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศและการขอยกเว้นพิกัดอัตราอากรขาออก
 3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
 4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 5. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 6. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งไม้และไม้แปรรูปออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 7. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549
 8. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 9. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การอนุมัติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ส่งไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ
 10. มติ ครม. เรื่อง ห้ามการนำเข้าไม้และสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้พยูง รวมทั้งห้ามการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
 11. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ชิงชันและไม้กระพี้เขาควายและสิ่งประดิษฐ์ของไม้พยูง เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

 

คำสั่งกรมป่าไม้

 1. คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 68/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่องมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552
 2. คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3565/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1-13 และสาขา เป็นผู้พิจารณาลงนามในหนังสือรับรอง ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552
 3. คำสั่งกรมป่าไม้  ที่ 3620/2560 ลงวันที่28 ธันวาคม 2560 เรื่องจัดตั้งสำนักรับรองการป่าไม้โดยให้ส่วนรับรองการป่าไม้ สังกัดสำนักการอนุญาต ไปจัดตั้งเป็นสำนักรับรองไม้