สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ประชาชน

ลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกบนที่ดินกรรมสิทธิ์
ผ่านระบบ
e-Tree

การขึ้นทะเบียนดินเป็นสวนป่าจะได้รับความคุ้มครองสิทธิ์ในการทำไม้ที่ปลูก

default img
-

default img
-

คู่มือประชาชน (กพร) 📚

คู่มือประชาชน