สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552 นั้น “ถ่านไม้ ” หมายความว่า ถ่านไม้ที่ได้จากการเผาไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง (นอกจากไม้สักและไม้ยาง) รวมถึงผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่น ที่ไม่ใช่ไม้

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ข้อ 4 ให้ถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ ผงถ่าน ถ่านอัด และถ่านที่ได้จากวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ไม้ เช่น ถ่านกะลามะพร้าว ถ่านเปลือกผลไม้ เป็นต้น

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549 ข้อ 3 การขออนุญาตส่งออกถ่านไม้ ให้ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร พร้อมกับแนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

 

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตส่งถ่านไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2549

และมีขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง ดังนี้