ดาวน์โหลดเอกสาร

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว 2563

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม 2563

โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

1.รายงานการประชุมหารือเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร

2.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1/2562

3.รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 6/2562

4.แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสภาพยุโรป (EU)

5.รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ระหว่าง ประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรลีย (Country Specific Guideline: CSG) และสรุปการประชุม หารือเนื่อง ในโอกาสที่ผู้แทนสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้

6.เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้(TLAS) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ในวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2563

7. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1/2563

8. รายงานความก้าวหน้าในการเจรจา (เชิงเทคนิค) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เรื่อง ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2563