ดาวน์โหลดเอกสาร


แบบสรุปประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 2563 – สศม รอบ 12เดือน

รายงานการประชุมหารือเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันความถูกต้องของไม้ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 6/2562

แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสภาพยุโรป (EU)

รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ระหว่าง ประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรลีย (Country Specific Guideline: CSG) และสรุปการประชุม หารือเนื่อง ในโอกาสที่ผู้แทนสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าพบอธิบดีกรมป่าไม้

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้(TLAS) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ในวันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1/2563

รายงานความก้าวหน้าในการเจรจา (เชิงเทคนิค) ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เรื่อง ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ การบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT VPA) ฉบับที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 2/2563

รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1/2563

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำข้อตกลงและเอกสารเชิงเทคนิคในการเจรจาจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) เดือน มิถุนายน 2565

เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) (12 มิถุนายน 2563)

Download รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 1/2563 – ครั้งที่ 4/2563 (ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว) (5 มิถุนายน 2563)

Download รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 5/2563 – ครั้งที่ 6/2563 (ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมแล้ว)

Download เอกสารประกอบการประชุมหารือเพื่อตอบประเด็นข้อซักถามจากเครือรัฐออสเตรเลีย ต่อร่างคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ระหว่างประเทศไทยกับเครือรัฐออสเตรเลีย (Country Specific Guideline: CSG) (วันที่ 3 สิงหาคม 2563)