วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรของกรมป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพ                

ประเด็นยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 

วัตถุประสงค์ : ๑. หน่วยรับตรวจได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการความเชื่อมั่น

                       ๒. หน่วยรับตรวจได้รับความพึงพอใจจากการให้บริการคำปรึกษา