การจัดการความรู้


คู่มือการแก้ไขสัญญาในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การควบคุมหลักประกันสัญญา (เงินสด เช็คหรือดราฟท์)

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การตรวจสอบงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

การดำเนินการจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน “โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

คู่มือการตรวจสอบ : การจัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท)

คู่มือการตรวจสอบ : การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

คู่มือการตรวจสอบ : การตรวจสอบการดำเนินงาน

คู่มือการตรวจสอบ : การเบิกจ่ายงบประมาณกรณีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการตรวจสอบ : การจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางฯ

คู่มือการตรวจสอบ : การดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ

มาตรฐานคู่มือการให้บริการ