ติดต่อหน่วยงาน


กรมป่าไม้ กลุ่มตรวจสอบภายใน

เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (662) 561 4292-3 ต่อ 5160, 5161

               (662) 579 8608

โทรสาร  (662) 579 8608

E-mail : [email protected]

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน : นางมาริษา  เอี่ยมพ่วง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน