คลินิกป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานการประชุม คลินิกป่าชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน โดยนายกิตติพร ดุลนกิจ ผอ.ส่วนประสานงานและโครงการพิเศ […]


พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า , ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ , ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน , ผอ.ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการ […]


แจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายกมล นวลใน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุม หารือและแจ้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ เพื่อการส่งออกไปน […]


ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สจป.ที่ 6 (อุดรธานี) เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และห […]


ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 , 2

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายกมล นวลใย ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และ ผอ.ศูนย์ป่าไม้เลย ได้เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่ลุ่ม […]