ติดต่อหน่วยงาน


ช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) กรมป่าไม้
เลขที่ 232 หมู่ที่ 7 ถนนอุดร-เลย บ้านหนองแซง ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41360
http://www.forest.go.th/udonthani6/
E-Mail Address : [email protected]
ลำดับ หน่วยงานภายใน โทรศัพท์ โทรสาร  อีเมล์
1. ส่วนอำนวยการ 0-4212-5073-4 ต่อ 101 0-4212-5080 [email protected]
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 101
1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ 121
1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ต่อ 101
1.4 ฝ่ายสารสนเทศ ต่อ 123
089-710-7434
[email protected]
[email protected]
2. ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า 0-4212-5073-4 ต่อ 102 0-4212-5080
2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102
 2.2 ฝ่ายปลูกป่า ต่อ 102
 2.3 ฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ ต่อ 102
 2.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี  08-1471-0400,
08-7234-8950
 2.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย 08-1708-4814 [email protected]
 2.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย  08-3350-8822
 2.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  08-1872-7239
2.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ 08-9710-7434 [email protected]
2.9 สถานีเพาะชำกล้าไม้ อ.สังคม จ.หนองคาย  08-7422-1066
2.10 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน 087-238-6776
3. ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 0-4212-5073-4
ต่อ 103
0-4212-5080 [email protected]
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 103
3.2 ฝ่ายป้องกันรักษาป่า  ต่อ 103
3.3 ฝ่ายควบคุมไฟป่า  ต่อ 103
4. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ 0-4212-5073-4 ต่อ 104 0-4212-5080
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 104
4.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ิดินป่าไม้  ต่อ 104 [email protected]
4.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้  ต่อ 104
4.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้  ต่อ 104
4.5 ฝ่ายจัดการป่าสงวนแห่งชาิติ ต่อ 104
5. ส่วนจัดการป่าชุมชน  0-4212-5073-4 ต่อ 105  0-4212-5080
5.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 105
5.2 ฝ่ายส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน  ต่อ 105
5.3 ฝ่ายพัฒนาวนศาสตร์ชุมชน  ต่อ 105
6. ส่วนโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ 0-4212-5073-4 ต่อ 106 0-4212-5080
7. ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ต่อ 123
089-710-7434
 0-4212-5080
8. ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี 0-4222-1779 ต่อ 101
9. ศูนย์ป่าไม้เลย 0-4281-1112
081-974-2232
10. ศูนย์ป่าไม้หนองคาย 0-4241-2143
08-1872-0816
  0-4241-2143
11. ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 0-4231-1554
081-872-7239
12. ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ 086-631-1108