แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2563


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)-

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)(ช่างสำรวจ)


ประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมคัดเลือกและตัดสินรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 มิถุนายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานกรรมกา […]


-ประการศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)-

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)