แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มกราคม 2563


นายกมล นวลใย ผอ.สจป ที่ 6 (อุดรธานี) และนายรัศมี นันทนิ ผอ.สจก ได้ทำการชี้แจงความเป็นมาของแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ และสิทธิในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ได้มีตัวแทนราษฎรชาวบ้านชาวบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้มาขอพบและร้องขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบและแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนที่ทำกินของชุมชน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพ […]