ส่วนอำนวยการ


นายจีระศักดิ์  พวงจำปี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ
นางดวงเดือน เศษแสงศรี
นักวิชาการป่าไม้
ชำนาญการ
หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสุทิน เขตกระโทก
นักวิชาการป่าไม้
ปฎิบัติการ
หน.ฝ่ายสารสนเทศ
น.ส.ศรุชา โสระบุตร
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน
หน.ฝ่ายการเงินและบัญช๊

นายสุทิน เขตกระโทก
นักวิชาการป่าไม้
ปฎิบัติการ
หน.ศูนย์บริการประชาชน
น.ส.น้ำฝน จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
หน.ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ
น.ส.กัญญณัช ตระการ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
หน.งานพัสดุ
   

1.  ส่วนอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ        
1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์และยานพาหนะ ของสำนัก
2) ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและงบประมาณของสำนัก
3) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสารของสำนัก
4) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการของสำนัก
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกอบด้วย 4 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ของส่วนและสำนัก
(2) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ และการสื่อสาร
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ และเงินสวัสดิการของทางราชการทุกประเภทของสำนัก
(2) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(1) วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนัก
(2) ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักส่งกรม
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายสารสนเทศ
(1) ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ โดยปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้ของสำนักและประสานงานกับสำนักแผนงานและสารสนเทศ (ศูนย์สารสนเทศ) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบข้อมูลสนเทศของกรมป่าไม้
(2) ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของสำนัก
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
การปฏิบัติราชการของส่วนอำนวยการให้อยู่ในการกำกับ ดูแล และบังคับบัญชาของนายจีระศักดิ์ พวงจำปี  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ  ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ