ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้


Rathsamee(1)
นายรัศมี  นันทนิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้

4. ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้  มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ

    1) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน กำกับ ควบคุมดูแลแ ละประสานงานด้านจัดการที่ดินป่าไม้
    2) ปฏิบัติการด้านการจัดการทรัพยากรที่ดินป่าไม้ การกำหนดเขตที่ดินป่าไม้ จัดทำและควบคุมระบบข้อมูลทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการพื้นที่ป่าไม้
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
(1) ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของส่วน
(2) จัดทำแผนงานและงบประมาณของส่วน จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของส่วน และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วน ส่งสำนัก
(3) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ฝ่ายกำหนดเขตที่ดินป่าไม้
(1) สำรวจพื้นที่ป่าไม้ เพื่อกำหนดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(2) รังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าไม้ และจัดทำเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดินป่าไม้
(3) สอบสวนและวินิจฉัยการมีสิทธิ์หรือทำประโยชน์พื้นที่ที่ราษฎรยื่นคำร้องว่ามีสิทธิ์อยู่ก่อนการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
(4) ประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรังวัด ยืนยันแนวเขตที่ดินป่าไม้
1.3 ฝ่ายจัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้
(1) ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในเรื่อง “สิทธิ์ทำกิน” (สทก.) ในพื้นที่ป่าไม้
(2) ดำเนินการจัดการพื้นที่ป่าไม้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินของชุมชนในพื้นที่ป่าไม้
(3) ศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาการใช้ที่ดินของราษฎรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ดำเนินการลดผลกระทบในการอยู่อาศัย/ทำกินในพื้นที่ป่าไม้ และกำหนดมาตรการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎร และองค์กรเอกชนในเรื่องที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย/ทำกิน หรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่
(5) ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ฝ่ายสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้
(1) จัดทำฐานขัอมูลทรัพยากรธรรมชาติ ที่ดิน และป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดการ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
(2) สำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
(3) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ให้อยู่ในการกำกับ ดูแล และบังคับบัญชาของนายรัศมี นันทนิ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้