ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแแหน่งช่างสำรวจ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)-

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)(ช่างสำรวจ)


ประชุมพิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 และการประชุมคัดเลือกและตัดสินรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 มิถุนายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยนายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานกรรมกา […]


-ประการศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)-

เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)


6 พฤษาคม 2563″วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่ […]


มาตรการป้องกันการ โคโรนา Covid – 19 สำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ทำการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิบุคลากรต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา และสวมหน้ากากอ […]


ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)

ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เรื่อง ขอความร่วมมืองดการท่องเที่ยวหรือการดำเนินการใดๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ห […]