นายกมล นวลใย ผอ.สจป ที่ 6 (อุดรธานี) และนายรัศมี นันทนิ ผอ.สจก ได้ทำการชี้แจงความเป็นมาของแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ และสิทธิในที่ดินกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น. ได้มีตัวแทนราษฎรชาวบ้านชาวบ้านนาเบี้ย หมู่ 7 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้มาขอพบและร้องขอให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตรวจสอบและแก้ไขแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ทับซ้อนที่ทำกินของชุมชน นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพ […]


“กรมป่าไม้ มอบเมล็ดไม้มีค่า ที่หน้าอำเภอ”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ เพื่อมอบให้พี่น้องประชาชน ประจำปี 2563 “กรมป่าไม้ มอบเมล็ดไม้มีค่า ที่หน้าอำเภอ” โดยให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ทุกหน่วยเป็นผู้มอบเมล […]


ปรับปรุง Template One page

ด้วยกรมป่าไม้ได้จัดทำรูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงาน (Template) ทางสื่อออนไลน์แบบ One page เพื่อให้การรายงานเป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) จึงได้คัดเลือก Template ที่เหมาะสมให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นรูปแบบในกา […]


การประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีแปลงฟื้นฟูสภาพป่า บ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย……

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) โดยคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระด […]


การประชุมประจำเดือน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี)ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 – 12 .00 น. นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางในพื้นที่ ข้าราชการ […]