หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒


»เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลหลังการฝึกอบรม
»เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
»เรื่อง แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ ๒-๖
»เรื่อง แผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนปฎิบัติการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน)
»เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗)และแผนการบริหารหนี้สาธาณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
»เรื่องสรุปผลการดำเนินการงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
»เรื่อง แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกรมป่าไม้
»เรื่อง สรุปงบประมาณและผลการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาลในช่วง ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
»เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่๙/๒๕๖๑ ณ จังหวัดหนองคาย

หนังสือเวียน วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐


เรื่อง การโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่ และทรัพยากรการบริหาร ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานการประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2560
เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมป่าไม้
เรื่อง ขอหารือและขอทราบแนวทางการส่งมอบ – รับมอบภารกิจ หน่วยงานพื้นที่ทรัพยากรการบริหารระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้